Corona-afspraken

De corona-afspraken samengevat (English below)

(Het volledige corona-preventieplan met alle details en meer uitleg kan je hier lezen)

VOORAF

 • Kom niet naar de les als je ziek bent, als je moet getest worden of als je in quarantaine bent of hoort te zijn. Ook als er huisgenoten ziek zijn of moeten getest worden, blijf je thuis. 
 • Ga thuis naar het toilet.
 • Breng je eigen volle drinkbus mee met je naam op.
 • Groepen met leerlingen ouder dan 12 kunnen de opwarming buiten doen indien het weer dat toelaat. Voorzie je daarop (trui, schoenen, …)
 • Zorg dat je je circuskledij al aan hebt, en breng enkel je binnenschoenen (zeker) en eigen circusmateriaal (eventueel) mee. Zet overal je naam of initialen op. 

AANKOMST

 • Kom niet te vroeg of te laat, je gaat mogelijk buiten moeten wachten 
 • Circolito Mechelen: Gebruik de juiste ingang van Den Hanger: groen (via de gekende hoofdingang, wachten op platform), rood of blauw (via de trappen vooraan, buien wachten).
 • +12 jarigen dragen altijd een mondmasker als ze aankomen, staan te wachten, naar binnen gaan.
 • Ouders worden niet toegelaten in de zalen van Circolito. 

TIJDENS DE LES

 • Na wisselen van schoenen en uitdoen van jas, wast iedereen de handen, lesgroep per lesgroep.
 • We vermijden contact tussen verschillende lesgroepen. 
 • In code oranje dragen leerlingen vanaf 12 jaar (middelbaar) ook tijdens de lessen een mondmasker tenzij de lesgever anders beslist (voor intensieve activiteiten, veiligheid bij (lucht)acro, …)
 • We vermijden het doorgeven van materiaal
 • In code oranje is fysiek contact niet toegelaten voor leerlingen vanaf 12 jaar (middelbaar).
 • We houden onderling afstand, ook als de maskers op zijn.
 • We gebruiken extra alcogel vlak voor het gebruik van doek, trapeze, bij passeren, …
 • Lesgevers dragen altijd een (chirurgisch) mondmasker. 

EINDE VAN DE LES

 • De les stopt 10 minuten vroeger dan normaal
 • Op het einde van de les worden de handen opnieuw gewassen, schoenen worden gewisseld en jas aangedaan.
 • De groep verlaat samen de zaal.
 • De lesgever reinigt de banken aan de ingang en het gebruikte materiaal. 

IN GEVAL VAN BESMETTING

 • Meld een positieve COVID-test zo snel mogelijk (als de leerling in de 7 dagen ervoor een Circolitoles volgde)
 • Samen met de lesgever wordt bekeken of er hoog-risico-contacten waren in de les.
 • Leerlingen uit het (lucht)acrogroepje (enkel voor 12+) worden als hoog-risico gezien en verwittigd. Hen zal gevraagd worden om de dokter te contacteren ivm een test en quarantaine.
 • Circolito waarschuwt de andere leerlingen (laag-risico) en vraagt hen om extra waakzaam te zijn.

 

Summary of the corona-rules

BEFORE

 • Do not come to class if you are sick, if you need to be tested or if you are or should be in quarantine. You stay at home if roommates are sick or need to be tested.
 • Go to the toilet at home
 • Bring your own full drinking bottle with your name
 • Make sure you have your circus clothes already on, and only bring your indoor shoes (obligatery) and your own circus material (if you have it). Put your name or initials on everything. 

ON ARRIVAL

 • Do not arrive too early or late, you will have to wait outside. (red and blue entrance)
 • Circolito-Mechelen: Use the correct entrance: green (via the known main entrance), red or blue (via the stairs at the front).
 • +12 year olds wear a mouth mask on arrival.
 • Parents are not allowed in the rooms of Circolito. 

DURING CLASS

 • After changing shoes and taking off your coat, everyone washes their hands, class by class.
 • We avoid contact between different classes.
 • In 'code orange' students >12 yo have to wear their mask at all times, unless the teacher decides otherwise.
 • We avoid passing on circus material and limit long-term physical contact and physical contact with the whole group.
 • In 'code orange'  physical contact is not allowed for student > 12yo
 • We keep at least 1.5 m distance, even when wearing masks
 • We clean our hands again with alcogel before using aerial silks, trapeze, passing, ...
 • Teachers wear a (surgical) face mask at all times

END OF THE CLASS

 • Class will end 10 minutes earlier than usual
 • After class, wash your hands, change your shoes and put on your coat.
 • The group leaves the room together.
 • The teacher cleans the benches at the entrance and the materials used. 

IN CASE OF CONTAMINATION

 • Report a positive COVID test as soon as possible (if the student took a Circolito class in the previous 7 days)
 • Together with the teacher, we will examine whether there were high-risk contacts during the class.
 • Other pupils from the small (aerial) acrobatics group (only for 12+) will be seen as high-risk and notified. They will be asked to contact their doctor for testing and quarantine.
 • Circolito warns the other students (low risk) and asks them to be extra vigilant.