COVID-preventieplan

COVID-Preventieplan Circusweek 2020 Circolito-Vilvoorde

Dit plan is gebaseerd op de leidraad voor circuseducatieve zomer(dag)kampen van Circuscentrum en daardoor op de sectorgids ‘het Jeugdwerk protocol’ (Ambrassade), de sectorgids professionele kunsten (kunsteducatieve en artistieke projecten met kinderen en jongeren)  en  aangevuld met  circuseducatieve en andere aan de circusateliers context gebonden aspecten; dit alles met het oog op de COVEXIT en het organiseren van veilige circus(dag)kampen en activiteiten voor kinderen en jongeren deze zomervakantie.

Deelname: wie mag meedoen aan de circusweek van Circolito?

Je mag als deelnemer of begeleider enkel deelnemen aan een circusweek als je vóór de start van de activiteit niet ziek was en niet in contact kwam met personen met COVID.

  • Was je wel ziek, maar was het geen COVID: Je moet minstens 3 dagen symptoomvrij zijn eer je (opnieuw) kan deelnemen.
  • Was je ziek, en was het COVID: Je moet minstens 7 dagen wachten na de diagnose EN minstens 3 dagen symptoomvrij zijn.
  • Als je contact had met iemand met COVID, moet je zelf getest worden en de richtlijnen van de dokter volgen

Dat wordt via de verplichte persoonlijke fiche bevestigd door de ouders/voogd, in een verklaring op eer.

Wie voor de start van de circusweek moet uitschrijven wegens ziekte, krijgt het inschrijvingsgeld terugbetaald. Als er iemand tijdens de circusweek moet thuisblijven, bekijken we wat de mogelijkheden zijn.

Voor deelnemers uit risicogroepen is het de verantwoordelijkheid van de ouders om het risico in te schatten. Zij baseren zich daarvoor op de nodige informatie over risicogroepen. Ze kunnen de huisarts inschakelen bij deze overweging. De ouders moeten de risicofactor en eventuele medicatie (soort, hoeveelheid, toedieningswijze) melden in de persoonlijke fiche.

Persoonlijke fiche

In normale omstandigheden vragen we geen persoonlijke fiche voor circusweken (zonder overnachting). Nu is dat wel noodzakelijk.

De contactinfo is belangrijk: de ouders/voogd zorgt ervoor dat we zeker een telefoonnummer hebben van iemand die indien nodig de deelnemer snel kan komen ophalen.

In de persoonlijke fiche bevestigen de ouders op eer dat hun kind gezond is of welke de risicofactoren zijn voor kinderen uit risico-groepen voor COVID.

Ze verklaren op eer onder meer dat ze hun kind enkel laten deelnemen als het drie dagen voor de start van de circusweek geen enkel ziektesymptoom vertoonde en als de contacten met andere grote bubbels minstens het weekend voor de start van de circusweek vermeden worden

Ouders kunnen via de persoonlijke fiche toestemming geven om, in geval van koorts, meteen 1 dosis paracetamol te geven voor ze hun kind kunnen komen oppikken.

Tracing 

Circolito houdt voor, tijdens en na de circusweken een aanwezigheidslijst  en een contactlogboek bij.

In het contactlogboek houden we alle contacten bij die buiten de vaste bubbel van maximaal 50 personen zouden gebeuren.

We houden de aanwezigheidslijsten en contactgegevens bij volgens de GDPR-regels, de persoonlijke fiches worden na 2 weken vernietigd. Deze gegevens zullen enkel gedeeld worden met de bevoegde instanties, op hun vraag.

Contactbubbel

Voor de circusweek van Circolito-Vilvoorde wordt het totaal aantal deelnemers en begeleiders beperkt tot 25, da's de helft van het maximaal aantal toegelaten in 1 bubbel.

Binnen de contactbubbel van maximaal 50 personen kunnen de gebruikte circusmaterialen met elkaar gedeeld worden, en moet er geen afstand van 1.5m gerespecteerd worden.

Activiteiten

Binnen de bubbel, kunnen we alle circusactiviteiten doen, zonder afstand of mondmaskers.

We beperken wel de activiteiten met langdurig intensief contact. Dat betekent dat we geen spelletjes of activiteiten doen zoals bijvoorbeeld ‘vleeshoop’, waarbij iedereen heel dicht bij elkaar op een hoopje ligt. Partneracrobatie (dijenstand, kleine piramides, …) kan wel voor zover de deelnemers niet heel dicht in elkaars gezicht ademen.

We zullen indien mogelijk regelmatig buiten zijn, omdat het besmettingsrisico daar nog kleiner is. Deelnemers die ouder zijn dan 12, moeten zichzelf insmeren met zonnemelk indien nodig, jongere deelnemers kunnen indien nodig geholpen worden.

Aankomst en vertrek

Ouders worden niet toegelaten in de circuszaal.

Kinderen kunnen afgezet worden aan de Kruitfabriek en zelf naar de voordeur van de circuszaal komen. Ouders die hun kinderen begeleiden tot aan de deur, dragen een mondmasker en houden afstand tot iedereen, behalve tot de eigen kinderen.

De kinderen worden aan de voordeur van Circolito onthaald door één van de begeleiders, die daarbij ook een masker draagt. 

Bij het afhalen van de kinderen kunnen de ouders vooraan aan de venster even laten weten dat ze er zijn, ze dragen daarbij een mondmasker en komen niet binnen in de zaal. De deelnemers komen dan naar buiten. Deelnemers mogen niet buiten wachten. Als je kind alleen naar huis mag, laat dat dan per mail weten, of zeg het tegen de lesgever de eerste dag.

Als er aan carpooling wordt gedaan, is een mondmasker verplicht voor iedereen die ouder is dan 12 als er anderen dan eigen gezinsleden meerijden.

Eindvoorstelling

Aangezien ouders niet toegelaten worden tot de circuszaal en we buiten niet alle technieken kunnen doen, zal er geen optreden met een live publiek kunnen plaatsvinden. De protocollen om met publiek te mogen werken, zijn immers nog altijd erg omslachtig. Maar de deelnemers krijgen wel de kans om hun kunsten te tonen tijdens een eindvoorstelling, die dan gefilmd zal worden. De opname wordt binnen de week gedeeld met de ouders van de deelnemers.

Persoonlijke hygiëne

Zodra de deelnemers binnen zijn en hun buitenschoenen hebben gewisseld voor binnenschoenen, gaan ze hun handen wassen met water en zeep.

De begeleiders zien er op toe dat dat ook gedurende de dag regelmatig gebeurt: voor en na de workshops, voor en na het eten, … Ook voor gebruik van doek en trapeze worden de handen gewassen.

Iedereen let er op om te hoesten/niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes te gebruiken en na gebruik weg te werpen, …

Infrastructuur en materiaal

Circolito heeft binnen genoeg ruimte om tijdens de spelen en activiteiten genoeg afstand te houden. 

Het lokaal wordt optimaal geventileerd.

Deurklinken, leuningen, tafels, toiletten … worden dagelijks grondig gereinigd nadat de deelnemers vertrokken zijn.

De circusmaterialen worden regelmatig gereinigd

We hebben een buitenruimte aan de achterdeur die we tijdens de circusweek ook kunnen gebruiken.

Het lokaal en de circusmaterialen worden tijdens de circusweek niet gebruikt door anderen dan de deelnemers van de circusweek die binnen dezelfde bubbel blijven.

Ook tijdens de weekends worden de lokalen en materialen die tijdens de circusweek gebruikt worden, niet voor andere activiteiten gebruikt. Door matten, doeken, trapezes en andere materialen die niet grondig kunnen gereinigd worden zo lang niet te gebruiken en de zaal goed te ventileren, verdwijnt een eventuele besmetting.

Circusmateriaal dat buiten de bubbel gebruikt wordt (voor workshops op verplaatsing) wordt ofwel grondig gereinigd, of wordt minstens 3 dagen niet door andere deelnemers gebruikt.

Procedure bij ziekteverschijnselen

De begeleiders van circusweek zullen de gezondheid van de deelnemers tijdens de circusweek nauwkeurig in de gaten houden. In geval van twijfel nemen we de temperatuur van de deelnemers, met een no-touch-koortsthermometer.

Wie tijdens de circusweek symptomen vertoont die op COVID kunnen wijzen, wordt onmiddellijk in quarantaine geplaatst, de ouders worden gecontacteerd per telefoon en gevraagd om hun kind zo snel mogelijk op te halen. We gebruiken indien nodig een ander lokaal in de Kruitfabriek als quarantainelokaal, en zorgen dat daar mondmaskers aanwezig zijn voor de deelnemer en de begeleider.

  • De ouders verbinden zich ertoe om binnen de 24u een huisarts te raadplegen om eventueel een test te laten afnemen. De ouders houden Circolito op de hoogte over de test en de resultaten.
  • Circolito laat de ouders van de andere deelnemers meteen weten dat er mogelijk een COVID-besmetting is, en vraagt om extra waakzaam te zijn. De circusweek loopt voorlopig verder.
  • Als de COVID-test positief is, zal iedereen die met de deelnemer in contact kwam (dat betekent dus alle deelnemers en lesgevers van de circusweek) meteen in thuisquarantaine moeten gaan, en ook moeten getest worden. De circusweek zit er dan voor iedereen op.
  • Als de COVID-test negatief is, loopt de circusweek verder. De zieke deelnemer zal niet meer kunnen terugkeren (aangezien hij of zij 3 dagen symptoomvrij moet zijn alvorens weer aan eender welke groepsactiviteit deel te nemen.)

Als er vlak na de circusweek iemand ziek wordt en positief test, dan vragen we dat de ouders Circolito op de hoogte brengen. Verdere acties zullen dan door de officiële contactonderzoekers gebeuren, de kans bestaat dat zij dan alle andere deelnemers zullen contacteren.

Als blijkt dat een deelnemer in contact geweest is met iemand met COVID buiten de circusweek (bijvoorbeeld iemand in het gezin is positief, of ze hebben buiten de circusweek toch nog contact gehad met anderen), dan blijft die deelnemer meteen thuis en zal getest worden. Als de deelnemer zelf ook positief test, zal iedereen in thuisquarantaine moeten gaan en zit de circusweek erop.

Deze regels gelden ook voor de lesgevers en assistenten. Een begeleider die met ziektesymptomen de circusweek moet verlaten, wordt zo snel mogelijk vervangen.

Verantwoordelijkheid van de ouders

Als er iemand uit de bubbel besmet blijkt te zijn, dan zit de circusweek er voor iedereen meteen op. Dat zijn dus grote gevolgen voor alle deelnemers en begeleiders. Daarom vragen we met aandrang dat de ouders van de deelnemers ook hun verantwoordelijkheid nemen.

We vragen om kinderen minstens in het weekend voor de start van de circusweek (liever de week ervoor, maar da’s niet voor iedereen haalbaar) en tijdens de circusweek niet met andere grote bubbels in contact laten komen, en met zo weinig mogelijk anderen in het algemeen. Beperk het contact tot de gezinsbubbel. Dus geen verjaardags- of familiefeestjes, andere jeugdactiviteiten in groep, etc.  

Verantwoordelijke Circolito en contactgegevens

Lieven Leemans, coördinator Circolito vzw

lieven@circolito.be

0495 50 38 36